Kanał Wyżej
Statut MOS Nr 2

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 jest oświatową jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.
Organem prowadzącym jest Urząd Dzielnicy Praga Południe. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 w Warszawie został powołany zarządzeniem nr WB-OS-3/53 Ministra Oświaty
i Wychowania z dnia 07.12.1973 r. pod nazwą Szkolny Wojewódzki Ośrodek Sportowy Nr 2
w Warszawie.
Zarządzeniem Nr 5 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 02.01.1985 przekształcono nazwę Szkolny Wojewódzki Ośrodek Sportowy Nr 2 na Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 w Warszawie działa na podstawie ustawy o systemie oświaty  z dnia 07.09.1991 r
z późniejszymi zmianami, ustawy Karta Nauczyciela
z dnia 26.01.1982 r z późniejszymi zmianami,  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 poz.1606) oraz na podstawie statutu MOS Nr 2.
Statut MOS nr 2Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut MOS Nr 2

Wersja standardowa