Kanał Wyżej
Raport
Tresc
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Nazwa i adres podmiotu publicznego
ul. Wał Miedzeszyński 397
Numer identyfikacyjny REGON 00018232000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu mos2@edu.um.warszawa.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz agata_mos2@poczta.fm Telefon kontaktowy 514477141, +48226178851
Data 2021-03-25
Miejscowość Warszawa
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat m. st. Warszawa Gmina Praga-Południe
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1.
Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Wał Miedzeszyński 397, pod Trasą Łazienkowską na Praskiej stronie Wisły. Dojścia piesze są od ulicy Wał Miedzeszyński. Przejścia dla pieszych od ul. Zwycięzców posiadają sygnalizację dźwiękową.
Do dolnej kondygnacji budynku można dostać się przez kładkę
z Trasy Łazienkowskiej z wydzieloną ścieżką dla rowerzystów dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach o szerokości 150 cm.
Chodnik wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński przeznaczony dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Zwycięzców i ul. Wał Miedzeszyński występują schody (6 stopni) bez podjazdu dla wózków o szer. 245 cm.
Wejście do budynku Wejście do budynku możliwe jest od ul. Wał Miedzeszyński lub od strony rzeki Wisły.
Budynek Filii MOS nr 2, ul. Warszawska 21 w Zegrzu Południowym jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach.
W obu budynkach brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wind, pochylni, pętli indukcyjnych, oznaczeń brajlowskich, makiet dotykowych, dostępnego tłumacza migowego online.
Dział 2.
Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej https://mos2.pl
Zgodność z UdC [ X ]
Częściowo zgodna Adres strony internetowej www.swos-zegrze.pl Zgodność z UdC [ X ]
Częściowo zgodna Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Treści niedostępne
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Brak filmu z audio deskrypcją.


Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.
Dział 3.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny
 [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
[ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
[ X ] NIE
aplikacje (tłumaczenie online)
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:
[ X ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ] NIE 2.
Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ]
TAK 4.
Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4.
Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: 2
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych możliwości uczestników zajęć.
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego Konieczność indywidualizacji zajęć w przypadku niepełnosprawności w celu umożliwienia korzystania z oferty naszej placówki osobom ze szczególnymi potrzebami
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Raport

Wersja standardowa